Krovstvo
Fasaderstvo
Vse za gradnjo
Prenova kopalnice

Submit your website - url

Vpis spletne strani - url

Porocni fotograf
Slovenia Wedding Photographer

določajo


DOLZadetki 1 - 20 od 96 najdenih (0.03 sekunde)
Razvrščanje rezultatov iskanja: Po pomebnosti

 • in zdravstvenem zavarovanju Obseg in vrste zdravstvenih pravic, ki jih imajo zavarovane osebe podrobneje določajo Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja   Postopke uveljavljanja pravic do zdravstvenih storitev določa tudi Zakon o pacientovih pravicah   Uporabni naslovi za dostop do pravnih
 • odpovednih rokov, navedbo kolektivnih pogodb, ki zavezujejo delodajalca, oziroma splošnih aktov delodajalca, ki določajo pogoje dela delavca in druge pravice in obveznosti v primerih, ki so določeni v zakonu. Stranki se lahko dogovorita tudi za druge dodatne pravice oziroma obveznosti. Obvezne sestavine določa 29. člen Zakona o delovnih
 • odpovednih rokov, navedbo kolektivnih pogodb, ki zavezujejo delodajalca, oziroma splošnih aktov delodajalca, ki določajo pogoje dela delavca in druge pravice in obveznosti v primerih, ki so določeni v zakonu. Stranki se lahko dogovorita tudi za druge dodatne pravice oziroma obveznosti. Obvezne sestavine določa 29. člen Zakona o delovnih
 • zbor 23. člen Najvišji organ društva je Občni zbor, ki voli in razrešuje vse organe društva, ki jih določajo ta Pravila. 24. člen Občni zbor sestavljajo vsi člani društva. Občni zbor se sestaja na rednih ali izrednih sejah. Redno sejo Občnega zbora sklicuje predsednik društva najmanj enkrat letno. Redni Občni


 • prodajalcu določenega zemljišča jasna merila in pogoje za načrtovanje nameravane investicijske namere kot jih določajo občinski prostorski akti (nič več in nič manj) ter podatke o morebitnih prepovedih, ki jih določajo vladne uredbe oziroma občinski odloki o začasnih ukrepih za zavarovanje prostora. Lokacijska informacija se
 • predkupna pravica občine, razlastitve in omejitve lastninske pravice, komasacija, ukrepi pri prenovi…), - določajo merila in pogoje za gradnjo v posamezni prostorski enoti, - rešujejo še vrsto drugih problemov po osnovnem načelu vzdržnega prostorskega razvoja. Sam postopek priprave in sprejemanja prostorskih aktov je predpisan z
 • problemi ne glede na trenutno ali preteklo upravno delitev. Njihov razvoj in razvoj celotnega območja prvenstveno določajo naravni pogoji, sooblikujejo pa ga mnogi lokalni dejavniki ter gospodarske in socialne razmere v regiji ali državi. Socio-ekonomska analiza naselij občine Markovci, ki je pred nami, odpira nekatera vprašanja o bodočem
 • testiranja. DNK je genetski material, ki vsebuje načrt vsega, kar je v telesu. DNK nosi npr. informacije, ki določajo, ali bodo vaše oči rjave ali modre, barvo vaših las... Kakšen je postopek genetskega testiranja? Center za hemofilijo mora poznati anamnezo vaše družine. To pomeni, da mora vedeti, kateri člani rodbine
 • Odgovorili smo že, da ne moremo napovedati natančnega odgovora, kdaj bo OPN sprejet. Do njegovega sprejema določajo namensko rabo zemljišč veljavne prostorske sestavine, merila za posege v prostor pa PUP-i. Vsem svetujemo, da se odločajo za gradnje individualnih stanovanjskih hiš na zemljiščih, kjer to veljavni prostorski akti


 • obliki, in morebitnih drugih vrst plačil, glede na določitve ustrezne kolektivne pogodbe. Kolektivne pogodbe določajo minimume, ki jih mora delodajalec upoštevati, ne glede na uspešnost družbe. Ob upoštevanju dejanske uspešnosti družbe pa so minimalni dogovorjeni zneski pri izplačilu lahko višji.   Izplačana plača je
 • I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (1) S tem statutom se določajo temeljna načela za organizacijo in delovanje občine, oblikovanje in pristojnost občinskih organov, organizacijo občinske uprave in javnih služb, finančno poslovanje občine, način sodelovanja občanov pri
 • s svojim lastnoročnim podpisom. Na vse vloge bomo odgovorili na predpisan način in v predpisanem času, kot določajo predpisi: Zakon o dostopu do informacij javnega značaja Uredba o posredovanju informacij javnega značaja Uredba o višini stroškov posredovanja informacij javnega značaja 1. Osnovni
 • programi (predvsem 1. stopnje) tako ali drugače uvajajo obveznost obiskovanja predavanj ter vaj, pri čemer določajo različne ukrepe za ugotavljanje izpolnjevanja te obveznosti ter različne sankcije za njeno neizpolnjevanje. Pogosto je sankcija to, da ni dopusten pristop k izpitu ali da se študentu ne priznajo KT za to obveznost.
 • zbiranje in odlaganje odpadkov ter opravlja druge dejavnosti varstva okolja tako, da: izvaja naloge, ki jih določajo zakon, uredbe in drugi predpisi s področja varstva okolja; spremlja stanje na tem področju in v okviru svojih pristojnosti sprejema ukrepe, s katerimi zagotavlja varstvo okolja; sprejema splošne akte, s katerimi


 • s posebnimi potrebami so štipendisti s tistimi vrstami in stopnjami primanjkljajev, ovir oziroma motenj, kot jih določajo predpisi, ki urejajo področje usmerjanja otrok s posebnimi potrebami (Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami in podrejeni pravilniki) ali predpisi, ki urejajo pravice otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo
 • s posebnimi potrebami štipendisti s tistimi vrstami in stopnjami primanjkljajev, ovir oziroma motenj, kot jih določajo predpisi, ki urejajo področje usmerjanja otrok s posebnimi potrebami ali s predpisi, ki urejajo pravice otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo ali s predpisi s področja pokojninskega in invalidskega zavarovanja.
 • pooblastil, temveč pomeni tudi njegov vrednostni odnos do moralnih, etičnih in drugih vrednot ter načel, ki določajo vlogo občinskega redarstva v družbi. 6. člen Kadar se od občinskega redarja zahteva izvršitev naloge, ki nasprotuje predpisom in njegovim pooblastilom, je dolžan odkloniti zahtevano nalogo in ravnati skladno
 • in virov obremenitve okolja in skrb za njihovo izvedbo, - opravljanje drugih upravnih nalog varstva okolja, ki jih določajo posebni predpisi s področja varstva okolja, - opravljanje drugih nalog, ki spadajo v to področje. b) Na področju gospodarstva in kmetijstva: - pripravljanje strategije razvoja občine ter programske usmeritve in
 • za zbiranje in odlaganje odpadkov in opravlja druge dejavnosti varstva okolja tako, da:•  izvaja naloge, ki jih določajo zakon, uredbe in drugi predpisi s področja varstva okolja,•  spremlja stanje na tem področju in v okviru svojih pristojnosti sprejema ukrepe, s katerimi zagotavlja varstvo okolja, •  sprejema splošne akte, s


 • možnost, da ugotovi, kakšna so merila in pogoji za načrtovanje nameravane investicijske namere, kot jih določajo veljavni prostorski akti, podatke o morebitnih varovanjih, omejitvah in prepovedih iz sprejetih prostorskih ukrepov ter podatke v zvezi s spremembami in dopolnitvami oziroma pripravo novih prostorskih aktov. KDO
Rezultati iskanja: 1 2 3 4 5 Naslednja Skok Gor

določajo

Poročni fotograf