Krovstvo
Fasaderstvo
Vse za gradnjo
Prenova kopalnice

Submit your website - url

Vpis spletne strani - url

Porocni fotograf
Slovenia Wedding Photographer

realizacijo


DOLZadetki 1 - 20 od 58 najdenih (0.01 sekunde)
Razvrščanje rezultatov iskanja: Po pomebnosti

 • občini že predvidela sredstva za izdelavo študij, načrtov in druge projektne dokumentacije, ki se nanaša na realizacijo projekta. Glede na trend negativnih demografskih razmer v občini (število starih 65 let in več je leta 2006 znašalo 16,3 %, leta 2009 pa že 16,9 %) in naloge lokalne skupnosti na področju varstva starejših, ki
 • organiziranje sej občinskega sveta in sodelovanje na sejah občinskega sveta in delovnih teles ter skrb za realizacijo sklepov, - priprava koncesijskih pogodb in drugih zahtevnejših aktov v zvezi s koncesijami, - sodelovanje pri postopkih pridobivanja in oddaje stavbnih zemljišč, - izvedba prodaje občinskega premoženja,
 • je nekajkrat ponudil predlog rešitev, ki bi zagotovo pripomogle k razvoju in rezultatom naše organizacije. Za realizacijo tega cilja se je potrebno predvsem nasloniti na iskanje pravih rešitev in ne na kritiziranje. Puščic, ki nenehno letijo na nas od drugod, imamo tako in tako dovolj. V SDPZ smo se že pred leti začeli ukvarjati z
 • 3.2. Obravnava vloge za povrnitev sredstev za plačilo šolnine K 1. točki dnevnega reda:Pregled zapisnika in realizacijo sklepov 1. seje je na seji podal predsednik komisije. V razpravi je Karol Lobnikar podal zahtevo, da se v zapisnik vnese vprašanje v zvezi določitve vodenja Odbora za kmetijstvo in gozdarstvo na sestanku


 • Mlakar (pravnik). Program naj bi bil sprejet na naslednjem občinskem svetu. Vsako leto pa je potrebno pregledati realizacijo varnosti redarstva in program po potrebi dopolniti. Občinski redarji imajo omejene pristojnosti. Potrebno pa je ,da občinski svet »prevetri« vse občinske odloke in jih dopolni skladno z novo zakonodajo. Predstavnik
 • pristojnosti, ki jih ima Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti, nato je predstavil realizacijo plana v obdobju 2006-2010. Priloga zapisnika je Program dela odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti v obdobju 2010-2014, kjer so navedene pristojnosti ter trenutno stanje na področju
 • so ustvarili za  668.555 € (2009 - 771.794 €) prihodkov, kar je sicer za 13,4 % manj kot leto poprej, a so z realizacijo presegli zastavljeni finančni plan za leto 2010 – 652.124 € za 2,5%. Razlog za manjše prihodke je predvsem izpad šolnin na visokošolskih programih ( Fakulteta za upravo – 2009 za 118.863€ prihodkov več kot v
 • Sklep je sprejet V nadaljevanju je ga. županja predstavila zapisnik 4. redne seje občinskega sveta in realizacijo sprejetih sklepov. V zvezi s cestno problematiko je dal dodatno pojasnilo g. Begič. G. Štrukelj je želel pojasnilo kako je z zakritjem rdečih omaric na strehi športne dvorane. Pojasnilo sta podala ga.
 • Ko prejmemo nakazilo na naš TRR oziroma nam lahko za hitrejšo realizacijo posredujte sliko zaslona (screen shot) o opravljenem plačilu na info@vsezastreho.net v jpg ali gif formatu oziroma v delovnih dneh od ponedeljka do petka med 9:00 in 17:00 uro. Podatke za uporabo storitev vam bomo


 • DEJAVNOSTI NA KMETIJAH Z ukrepom želimo ustvariti pogoje in možnosti za ustvarjanje novih delovnih mest ter realizacijo poslovnih idej članov kmečkega gospodinjstva. Namenjen je naložbam, ki so potrebne za začetek opravljanja dopolnilne dejavnosti ali za posodobitev in modernizacijo že obstoječe dopolnilne dejavnosti. Predmet
 • prevladuje industrija. Podjetje TAB Mežica (Tovarna akumulatorskih baterij) je z okrog 400 zaposlenimi in letno realizacijo okrog 60 milijonov EUR največje podjetje v občini Mežica in med desetimi najuspešnejšimi koroškimi podjetji (peti koroški izvoznik). Na dveh lokacijah v Mežici (obrtna cona na desnem bregu reke Meže ob prihodu v
[50.0 %] | http://www.mezica.si/?page_id=21 - 22.2 kb Grafični pregled realizacijo, Visual search
 • posameznih postavkah in javnih razpisih, na katere se je občina prijavila in pričakuje del državnihsredstev za realizacijo planiranih projektov. Največji projekti so v tem letu dokončanje izgradnje kanalizacije – projekt Povodje Savinje, nadaljevanje izgradnje kanalizacije – projekt Varovanje povodja Občine Prebold II. faza ter
 • vodja projektov na področju sistemov vodenja in nadzora elektroenergetskega sistema. Zadolžen in odgovoren je za realizacijo tehnološko in investicijsko zahtevnih projektov. V juniju 2005 je z odliko zaključil podiplomski magistrski študij na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, smer informacijsko-upravljalske vede, ki vključuje informacijska
 • od stopnišča do prehoda pri pošti nista realizirana. K točki 2: Predsednik Stojnić je predlagal realizacijo prioritetnih nalog za ureditev naselja Na zelenici, ki izhajajo iz preteklega obdobja. Naselje se že več let spopada z istimi težavami, predvsem s poplavno varnostjo, ureditvijo smeti in varnostjo v cestnem prometu


 • v društvih. Za svoje delo so gasilci tudi nagrajeni s priznanji in odlikovanji. Nad finančnim poslovanjem in realizacijo plana skrbi NO. OSNOVNI TEčAJ ZA GASILCA V mesecu februarju in marcu je GZ Prebold organizirala osnovni tečaj za gasilca. Na tečaj se je prijavilo 34 kandidatov iz PGD v GZ Prebold. Tečaj, ki
 • javne službe potrdi predlagani dnevni red 3. seje. AD3)Pregled zapisnika 2. seje Odbora; Zapisnik in realizacijo sklepov 2. seje Odbora je na seji podal predsednik Odbora, Branko Verk. Podana je bila pripomba na zapis 5. sklepa, kjer je potrebno dodati besedo »veljavnih« cen storitev. Ker drugih pripomb in predlogov ni bilo je
 • in elektronskih komponent. Oddelek za razvoj podeželja pospešuje razvoj podeželja, razvija partnerstva za realizacijo razvojnih pobud in krepitev razvoja ter skrbi za pripravo in izvajanje lokalne razvojne strategije. Zaposleni: Črtomir Špacapan, univ. dipl. ekon. Direktor crtomir.spacapan@rra-sp.si T: 05/330 66
 • pripravlja razvojne usmeritve in razvojne programe na različnih področjih družbenih dejavnosti, skrbi za realizacijo programov v skladu s proračunom, koordinira delovanje različnih subjektov na področjih družbenih dejavnosti in vrši nadzor nad izvajanjem programov, pripravlja in izvaja programe javnih del, izvaja naloge v
 • Ključna odgovornost za doseganje ciljev bo na predsednikih sodišč, ki bodo s svojim mandatom odgovarjali za realizacijo . 4) Predsedniki sodišč bodo dobili več pooblastil pri izbiri sodnikov, ocenjevanju in nagrajevanju njihove delovne uspešnost in tudi sankcioniranju. Predsedniki sodišč naj


 • Slovenije;-predlog za podporno članstvo v Društvu GEOSS. K 1. točki dnevnega reda:Pregled zapisnika in realizacijo sklepov 3. seje je na seji podal predsednik komisije.  Na podani zapisnik ni bilo, zato je Komisija  sprejela    naslednji 1.SKLEP:Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja potrdi zapisnik 3. seje s
Rezultati iskanja: 1 2 3 Naslednja Skok Gor

realizacijo

Poročni fotograf