Krovstvo
Fasaderstvo
Vse za gradnjo
Prenova kopalnice

Submit your website - url

Vpis spletne strani - url

Porocni fotograf
Slovenia Wedding Photographer

varstvu


DOLZadetki 1 - 20 od 99 najdenih (0.01 sekunde)
Razvrščanje rezultatov iskanja: Po pomebnosti

 • Trenutno se nahajate: Domov Obvestila SKLEP plakatnih mest za referendum Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva SKLEP plakatnih mest za referendum Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva
2 FAQ
 • 30 % telesno okvaro;- težko telesno prizadete osebe, ki jim je zaradi tega priznana invalidnost po predpisih o varstvu telesno in duševno prizadetih oseb; - težko duševno prizadete osebe, ki jim je zaradi tega priznana invalidnost po predpisih o varstvu telesno in duševno prizadetih oseb;- spremljevalci, ki vozijo in spremljajo osebe iz
 • Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o varstvu pred požarom na območju občine Izola - prva obravnava s predlogom za skrajšani postopek OS6-5R-023203-1.doc
 • študenta ali udeleženca izobraževanja odraslih, mlajša od 26 let Skladno z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zavarovanju je lahko otrok zdravstveno zavarovan kot družinski član preko svojih staršev do dopolnjenega 15. leta


 • Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/02). Odlok je bil sprejet na podlagi Zakona o lokalni samoupravi , Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami , Zakona
 • odškodnino. Udeleženec mora predložiti pisno reklamacijo (obvestilo o napaki) v skladu s 37.a členom Zakona o varstvu potrošnikov. ŠOU šport obravnava samo pravočasno oddane reklamacije. Reklamacijo lahko udeleženec odda pisno ali pa osebno, pri čemer mu ŠOU šport izda potrdilo o oddaji reklamacije. Udeleženec, ki je pravilno
 • do dela s krajšim delovnim časom v skladu s predpisi o zdravstvenem zavarovanju ali predpisi o starševskem varstvu). Poleg tega se sklene nova pogodba o zaposlitvi, kadar delodajalec odpove pogodbo o zaposlitvi in delavcu istočasno ponudi sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi (po 90. Členu Zakona o delovnih razmerjih).
 • odškodnino. Udeleženec mora predložiti pisno reklamacijo (obvestilo o napaki) v skladu s 37.a členom Zakona o varstvu potrošnikov. ŠOU šport obravnava samo pravočasno oddane reklamacije. Reklamacijo lahko udeleženec odda pisno ali pa osebno, pri čemer mu ŠOU šport izda potrdilo o oddaji reklamacije. Udeleženec, ki je pravilno
 • do dela s krajšim delovnim časom v skladu s predpisi o zdravstvenem zavarovanju ali predpisi o starševskem varstvu). Poleg tega se sklene nova pogodba o zaposlitvi, kadar delodajalec odpove pogodbo o zaposlitvi in delavcu istočasno ponudi sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi (po 90. Členu Zakona o delovnih razmerjih).


 • Aktivacijo brezposelnih prejemnikov denarne socialne pomoči smo deloma že sprožili z novelo Zakona o socialnem varstvu, poskrbeti pa je treba za njeno izvajanje ter z nadaljnjim povezovanjem podat-kovnih baz med centri za socialno delo, davčno upravo in drugimi organi preprečevati zlorabe. Za zago-tovitev pregleda nad prejemki, ki jih
[20.0 %] | http://www.nsi.si/varna.html - 86.0 kb Grafični pregled varstvu, Visual search
 • ogrevanje,..). Kriterij za dodelitev socialne pomoči je cenzus, določen v 26. členu Zakona o socialnem varstvu, z upoštevanjem socialnih razmer upravičenca. Višina enkratne denarne pomoči je najmanj 41,73 EUR in največ do višine denarne socialne pomoči po 25. členu Zakona o socialnem varstvu, ki je lahko izjemoma
 • organizator prireditve pridobiti dovoljenje za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom v skladu z Zakonom o varstvu okolja. Dovoljenje za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom izda pristojni občinski organ občine, na območju katere je kraj prireditve. Pravna podlaga:  
 • bomo šli po sistemu PREJ - POTEM   PREJ (povzeto po gradivu MDDSZ)      zakon o socialnem varstvu  (UL RS 103 / 2007) določa, da imajo storitve naravo pravice , kar pomeni, da posameznik , ki potrebuje posamezno storitev, lahko uveljavlja pravico do storitve po predvidenem postopku . Pravice do storitev se
 • stvareh na prvi stopnji po Zakonu o vrtcih /ZVrt/ Odločanje v upravnih stvareh na prvi stopnji po Zakonu o varstvu kulturne dediščine /ZVKD/ Odločanje v upravnih stvareh na prvi stopnji po Zakonu o knjižničarstvu /ZKnj-1/ Odločanje v upravnih stvareh na prvi stopnji po Zakonu o ohranjanju narave /ZON/ Odločanje v


 • v Občini Rogaška Slatina Uradni list Republike Slovenije, št. 25/03 Odlok o urejanju, vzdrževanju in varstvu javnih in drugih zelenih površin v Občini Rogaška Slatina Uradni list Republike Slovenije, št. 45/03 Gospodarske dejavnosti - Kmetijstvo in gozdarstvo Odločba o proglasitvi gozdov s posebnim
 • redarske službe občine  predstavljajo pravice in dolžnosti, ki so opredeljene v Zakonu o redarstvu, Zakonu o varstvu javnega reda in miru, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prekrških in občinskih odlokih. Organizacija in delovno področje redarske službe pa temelji tudi na podlagi Zakonu o redarstvu. V določbi drugega
 • o določitvi volilnih enot za volitve župana in članov Občinskega sveta Občine Vrhnika (20.4.10) Odlok o varstvu javnega reda in miru v Občini Vrhnika (20.4.10) Odlok o plakatiranju v času volitev in referenduma v občini Vrhnika (20.4.10) Zaključni račun proračuna Občine Vrhnika za leto 2009 (20.4.10) Odlok o
 • športnih programov na področju za katera se prijavljam. Tvoji podatki so varovani v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov, pripadajo pa ti tudi vse pravice po Zakonu o varstvu potrošnikov. Če pa v prihodnje ne želiš prejemati promocijskega materiala, nas o tem obvesti pisno ali po elektronski pošti in upoštevali bomo
 • se davčne olajšave za tretjega in nadaljnje otroke, - za otroke, ki so v skladu s predpisi o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb za delo nezmožni, se priznava povečana dohodninska olajšava tudi po 18. letu (že tudi pri odmeri dohodnine za leto 2005 in za leto 2006), - družinska pokojnina in


 • Ajdovščina in Grivče ,Ul. št. 11/2009 ZAŠČITA VODOZBIRNIH OBMOČIJ IN GOZDOV - Odlok o varstvu virov pitne vode za zajetja Budanje, Dolga Poljana in Žapuže UG št. 15/97 - Odlok o varstvu vodnega vira pod Skukom UL št. 58/00 - Odločba o razglasitvi trajno varovalnih gozdov UG št. 10/88
Rezultati iskanja: 1 2 3 4 5 Naslednja Skok Gor

varstvu

Poročni fotograf