Krovstvo
Fasaderstvo
Vse za gradnjo
Prenova kopalnice

Submit your website - url

Vpis spletne strani - url

Porocni fotograf
Slovenia Wedding Photographer

varstvu


DOLZadetki 1 - 20 od 99 najdenih (0.01 sekunde)
Razvrščanje rezultatov iskanja: Po pomebnosti

 • Trenutno se nahajate: Domov Obvestila SKLEP plakatnih mest za referendum Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva SKLEP plakatnih mest za referendum Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva
2 FAQ
 • 30 % telesno okvaro;- težko telesno prizadete osebe, ki jim je zaradi tega priznana invalidnost po predpisih o varstvu telesno in duševno prizadetih oseb; - težko duševno prizadete osebe, ki jim je zaradi tega priznana invalidnost po predpisih o varstvu telesno in duševno prizadetih oseb;- spremljevalci, ki vozijo in spremljajo osebe iz
 • Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o varstvu pred požarom na območju občine Izola - prva obravnava s predlogom za skrajšani postopek OS6-5R-023203-1.doc
 • študenta ali udeleženca izobraževanja odraslih, mlajša od 26 let Skladno z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zavarovanju je lahko otrok zdravstveno zavarovan kot družinski član preko svojih staršev do dopolnjenega 15. leta


 • Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/02). Odlok je bil sprejet na podlagi Zakona o lokalni samoupravi , Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami , Zakona
 • do dela s krajšim delovnim časom v skladu s predpisi o zdravstvenem zavarovanju ali predpisi o starševskem varstvu). Poleg tega se sklene nova pogodba o zaposlitvi, kadar delodajalec odpove pogodbo o zaposlitvi in delavcu istočasno ponudi sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi (po 90. Členu Zakona o delovnih razmerjih).
 • do dela s krajšim delovnim časom v skladu s predpisi o zdravstvenem zavarovanju ali predpisi o starševskem varstvu). Poleg tega se sklene nova pogodba o zaposlitvi, kadar delodajalec odpove pogodbo o zaposlitvi in delavcu istočasno ponudi sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi (po 90. Členu Zakona o delovnih razmerjih).
 • odškodnino. Udeleženec mora predložiti pisno reklamacijo (obvestilo o napaki) v skladu s 37.a členom Zakona o varstvu potrošnikov. ŠOU šport obravnava samo pravočasno oddane reklamacije. Reklamacijo lahko udeleženec odda pisno ali pa osebno, pri čemer mu ŠOU šport izda potrdilo o oddaji reklamacije. Udeleženec, ki je pravilno
 • odškodnino. Udeleženec mora predložiti pisno reklamacijo (obvestilo o napaki) v skladu s 37.a členom Zakona o varstvu potrošnikov. ŠOU šport obravnava samo pravočasno oddane reklamacije. Reklamacijo lahko udeleženec odda pisno ali pa osebno, pri čemer mu ŠOU šport izda potrdilo o oddaji reklamacije. Udeleženec, ki je pravilno


 • ogrevanje,..). Kriterij za dodelitev socialne pomoči je cenzus, določen v 26. členu Zakona o socialnem varstvu, z upoštevanjem socialnih razmer upravičenca. Višina enkratne denarne pomoči je najmanj 41,73 EUR in največ do višine denarne socialne pomoči po 25. členu Zakona o socialnem varstvu, ki je lahko izjemoma
 • Aktivacijo brezposelnih prejemnikov denarne socialne pomoči smo deloma že sprožili z novelo Zakona o socialnem varstvu, poskrbeti pa je treba za njeno izvajanje ter z nadaljnjim povezovanjem podat-kovnih baz med centri za socialno delo, davčno upravo in drugimi organi preprečevati zlorabe. Za zago-tovitev pregleda nad prejemki, ki jih
[20.0 %] | http://www.nsi.si/varna.html - 86.0 kb Grafični pregled varstvu, Visual search
 • organizator prireditve pridobiti dovoljenje za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom v skladu z Zakonom o varstvu okolja. Dovoljenje za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom izda pristojni občinski organ občine, na območju katere je kraj prireditve. Pravna podlaga:  
 • o določitvi volilnih enot za volitve župana in članov Občinskega sveta Občine Vrhnika (20.4.10) Odlok o varstvu javnega reda in miru v Občini Vrhnika (20.4.10) Odlok o plakatiranju v času volitev in referenduma v občini Vrhnika (20.4.10) Zaključni račun proračuna Občine Vrhnika za leto 2009 (20.4.10) Odlok o
 • stvareh na prvi stopnji po Zakonu o vrtcih /ZVrt/ Odločanje v upravnih stvareh na prvi stopnji po Zakonu o varstvu kulturne dediščine /ZVKD/ Odločanje v upravnih stvareh na prvi stopnji po Zakonu o knjižničarstvu /ZKnj-1/ Odločanje v upravnih stvareh na prvi stopnji po Zakonu o ohranjanju narave /ZON/ Odločanje v


 • v Občini Rogaška Slatina Uradni list Republike Slovenije, št. 25/03 Odlok o urejanju, vzdrževanju in varstvu javnih in drugih zelenih površin v Občini Rogaška Slatina Uradni list Republike Slovenije, št. 45/03 Gospodarske dejavnosti - Kmetijstvo in gozdarstvo Odločba o proglasitvi gozdov s posebnim
 • redarske službe občine  predstavljajo pravice in dolžnosti, ki so opredeljene v Zakonu o redarstvu, Zakonu o varstvu javnega reda in miru, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prekrških in občinskih odlokih. Organizacija in delovno področje redarske službe pa temelji tudi na podlagi Zakonu o redarstvu. V določbi drugega
 • bomo šli po sistemu PREJ - POTEM   PREJ (povzeto po gradivu MDDSZ)      zakon o socialnem varstvu  (UL RS 103 / 2007) določa, da imajo storitve naravo pravice , kar pomeni, da posameznik , ki potrebuje posamezno storitev, lahko uveljavlja pravico do storitve po predvidenem postopku . Pravice do storitev se
 • SKLEP plakatnih mest za referendum Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva Prispeval: Administrator
 • ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE Dne 19.8.2008 je začel veljati Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur. l. RS, 76/08). Pomembna novost tega zakona je, da se je bistveno spremenilo določilo glede prijave in plačevanja obveznega zdravstvenega zavarovanja za osebe, ki jih zavaruje občina, ki se


 • Ajdovščina in Grivče ,Ul. št. 11/2009 ZAŠČITA VODOZBIRNIH OBMOČIJ IN GOZDOV - Odlok o varstvu virov pitne vode za zajetja Budanje, Dolga Poljana in Žapuže UG št. 15/97 - Odlok o varstvu vodnega vira pod Skukom UL št. 58/00 - Odločba o razglasitvi trajno varovalnih gozdov UG št. 10/88
Rezultati iskanja: 1 2 3 4 5 Naslednja Skok Gor

varstvu

Poročni fotograf